ไล่บี้ 44 โปรเจ็กท์ 2 ล้านล้าน

สนข. เผยแผนแอคชั่นแพลน ปี 61 จำนวน 44 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 2,021,283.52 ล้านบาท นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  เปิดเผยว่า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 61 หรือแอคชั่นแพลน (Action Plan) ของกระทรวงคมนาคม  ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 8 ปี ( 58-65 )  และโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและมีความพร้อมดำเนินโครงการในปีงบฯ 61 รวมทั้งโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน รวม 44 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 2,021,283.52 ล้านบาท   แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 1.โครงการที่คณะกรรมการพีพีพีให้ความเห็นชอบหรือครม.อนุมัติได้ ภายในปี 61 จำนวน 21 โครงการ วงเงิน 914,012.34 ล้านบาท เป็นโครงการที่อยู่ในแอคชั่นแพลนปี59 จำนวน 4 โครงการ ในแอคชั่นแพลน ปี 60 จำนวน 11 โครงการ และเป็นโครงการใหม่  6 โครงการ  ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางถนน 10โครงการ ทางราง 8 โครงการทางน้ำ 2 โครงการ และทางอากาศ 1 โครงการ 
2.โครงการที่จะประกวดราคาแล้วเสร็จ หรือเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 61 จำนวน 23 โครงการ วงเงินลงทุน 1 ,107,271.18 ล้านบาท  อยู่ในแอคชั่นแพลน 59 จำนวน 4 โครงการ  แอคชั่นแพลน 60 จำนวน 17 โครงการ และโครงการใหม่ 2 โครงการ   เป็นโครงการลงทุนขนา ดใหญ่ทางถนน 3 โครงการทางราง 17 โครงการ ทางอากาศ 2 โครงการ และโครงการระบบตั๋วร่วม 1 โครงการ  ทั้งนี้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ อาจก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหรือให้บริการได้ภายในปี61 เนื่องจากใช้เวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 3-5 ปี และผลักดันให้ต่อเนื่องในอนาคตด้วยการติดตาม ความก้าวหน้าเป็นระยะ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews