ทปอ.ปั้นเมืองอัจฉริยะ “บางแสน-หาดใหญ่” เทียบชั้นฟุกุโอกะ

ทปอ. เดินหน้าหนุนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ รับนโยบายประเทศไทย 4.0ปั้นโครงการ Smart City Innovation Hubs ยกระดับเมืองอัจฉริยะต้นแบบ บางแสน-หาดใหญ่ สู่เมืองในฝันกลุ่มสตาร์ทอัพ เทียบชั้นฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น  ดร.อักฤทธิ์  สังข์เพ็ชร ผู้จัดการโครงการ Smart City Startup Development เปิดเผยว่า โครงการ Smart City Innovation Hubs

ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้นำงานวิจัยและพัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะออกมาเป็นผู้ประกอบการใหม่ทางด้านเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับ Smart City Innovation Hubs ตามภูมิภาคต่างๆ ในการคัดสรรนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่มีความเข้มแข็งและเพิ่มอัตราความประสบความสำเร็จในธุรกิจ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินโครงการ
         
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ร่วมมือกับ “บางแสน” จ.ชลบุรี และ“หาดใหญ่”จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโต ประกอบกับโครงการมีเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ สามารถสร้างเป็นเมืองต้นแบบทางนวัตกรรมได้ โดยบางแสนและหาดใหญ่จะกลายเป็นเมืองในฝันของ Start up ที่จะเป็นเมืองไฮเทคโดยอัตโนมัติ เหมือนกับเมืองฟุกุโอกะของประเทศญี่ปุ่น หรือบางเมืองในต่างประเทศที่สตาร์ทอัพเข้ามา
         
“การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของบางแสนและหาดใหญ่ จะส่งผลให้การลงทุนในพื้นที่ในจังหวัดเติบโตมากยิ่งขึ้น และส่งผลขยายการค้าและการลงทุนไปสู่จังหวัดอื่นๆ ได้ต่อไป โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองอัจฉริยะทั้ง ๒ เมืองนี้จะได้รับการพัฒนาและนำพาสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องเทคโนโลยีที่นำความเจริญมาสู่เมือง การค้า การลงทุน หรืการบริการ โดยภาครัฐบาลให้การสนับสนุนความพร้อมในทุกด้านที่จะช่วยยกระดับให้ความเจริญต่างๆ นำมาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ” ดร.อักฤทธิ์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews